Regulamin serwisu do składania zamówień online pysznepierogi.pl

§ 1 Definicje
1. Strony – podmioty uczestniczące w procesie realizacji zamówienia, składające się z: Operatora systemu, Sprzedawcy oraz Klienta.
2. Operator systemu – podmiot dostarczający technologię serwisu do obsługi zamówień online dla strony pysznepierogi.pl jest: Syrena Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marchewkowej 9, 52-311 Wrocław, KRS: 0000770628, Regon: 382517900, NIP: 7010905918.
3. Administratorem danych osobowych są: a) danych zbieranych podczas obsługi strony internetowej pysznepierogi.pl jest Syrena Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marchewkowej 9, 52-311 Wrocław, KRS: 0000770628, Regon: 382517900, NIP: 7010905918., adres mailowy: biuro@syrenacommunications.com, b) danych zbieranych w celu obsługi zamówienia i wysyłania informacji handlowej za zgodą Użytkownika jest CREDO JACEK LIS I MAREK SZYNAL SP. JAWNA, Rynek 26, 50-101 Wrocław, NIP: 8970016974, adres mailowy: wroclaw@pierogarnie.com
4. Sprzedawca – podmiot będący administratorem witryny internetowej pysznepierogi.pl, CREDO JACEK LIS I MAREK SZYNAL SP. JAWNA, Rynek 26, 50-101 Wrocław, NIP: 8970016974.
5. Klient – Osoba fizyczna (konsument), dokonująca zakupu poprzez złożenie zamówienia w Serwisie od Sprzedawcy, według Oferty dostarczonej przez Sprzedawcę.
6. Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem pysznepierogi.pl.
7. Potrawy – produkty i artykuły gastronomiczne, które w swojej Ofercie prezentuje Sprzedawca.
8. Oferta – lista produktów które Sprzedawca jest w stanie dostarczyć Klientowi i prezentuje je w witrynie pysznepierogi.pl.
9. Usługa – technologia dostarczana przez Operatora systemu na rzecz Sprzedawcy, pozwalająca na kompletny i skuteczny proces realizacji zamówień online w witrynie pysznepierogi.pl, w tym wybranie produktów, przekazanie danych Klienta, dokonanie zapłaty i potwierdzenie złożenia zamówienia.
10. Zamówienie – czynność prawna wykonywana przez Klienta, który wyraża jednoznaczną zgodę na zakup wybranych produktów i usług zgodnie z prezentowanym cennikiem.
11. Płatność – czynność polegająca na wyborze konkretnej formy zapłaty (gotówka, karta podczas dostawy, karta online, inny kanał online, np. BLIK etc.) w celu dokonania opłaty za złożone Zamówienie.
12. Przetwarzanie danych – czynność polegające na przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do skutecznego procesu realizacji Zamówienia, podmiot odpowiedzialny: CREDO JACEK LIS I MAREK SZYNAL SP. JAWNA, Rynek 26, 50-101 Wrocław, NIP: 8970016974.

 

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument jest Regulaminem i dotyczy wszystkich Stron, zobowiązując ich do przestrzegania jego postanowień.
2. Oferta zawarta w Serwisie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie propozycję złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Operator systemu nie stanowi podmiotu biorącego udział w sprzedaży Potraw, a jedynie dostarcza technologię i administruje proces składania Zamówienia. Stronami zawierającymi umowę Sprzedaży i zakupu Potraw są: Sprzedawca oraz Klient.
4. Złożenie zamówienia poprzez potwierdzenie przyciskiem ‘Zamówienie z obowiązkiem zapłaty’ jest momentem zawarcia umowy zakupu pomiędzy Sprzedawca a Klientem według parametrów podanych przez Klienta podczas składania zamówienia. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia.
5. Klient deklaruje, że podane przez niego dane niezbędne do realizacji zamówienia są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie Klient deklaruje że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie do prawidłowego i faktycznego składania Zamówień, a nie będzie podejmował działań, mogących narazić Sprzedawcę na straty.

§ 3 Zasady przyjmowania i realizacji zamówień
1. Klient dokonuje zakupu Potraw z Oferty Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiednich pozycji w menu.
2. Podstawowe pozycje z menu mogą zostać uzupełnione dodatkami, wszystkie oznaczone są ceną, a w Podsumowaniu cały czas widnieje kompletna kwota zamówienia.
3. Klient deklaruje sposób realizacji – Zamówienie z dostawą bądź z odbiorem na miejscu oraz preferowany sposób zapłaty, Klient może też przekazać dodatkowe uwagi do realizacji Zamówienia.
4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia odbywa się poprzez zaznaczenie akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności i wybranie ‘Zamówienie z obowiązkiem zapłaty’.
5. W przypadku wybrania formy płatności online, Klient zostanie przeniesiony na stronę dokonania płatności online, po jej potwierdzeniu na finalną stronę Serwisu, który zaprezentuje zbliżony czas realizacji Zamówienia.
6. Każdorazowo Sprzedawca może Zamówienie zaakceptować lub odrzucić; w przypadku odrzucenia Klient otrzyma stosowną informację, a płatność dokonana online zostanie zwrócona na konto Klienta.
7. W przypadku problemów z realizacją Zamówień przez Sprzedawcę, w tym m.in.: wydłużony czas realizacji, brakujące Potrawy, Sprzedawca może udostępnić na stronie głównej Serwisu stosowną informację.
8. Zawarcie umowy zakupu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywa się w momencie akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient zostaje poinformowany na ostatnim etapie Zamówienia.

§ 4 Parametry zamówienia
1. Sprzedawca określa obszar, w granicach którego oferuje Klientom możliwość złożenia Zamówienia z dostawą. Zakres obszaru dostawy określany jest jako maksymalny dystans pomiędzy adresem Sprzedawcy a adresem Klienta.
2. Maksymalny dystans dostawy określany jest w ilości kilometrów, dokładne parametry dystansów, opisane są w zakładce Dostawa.
3. W przypadku podania przez Klienta adresu dostawy, który przekracza maksymalny dystans, Serwis wyświetli stosowną informację, a złożenie Zamówienia z dostawą nie będzie możliwe (jedynie odbiór na miejscu).
4. Wszystkie ceny zawarte w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

§ 5 Płatności
1. Operator systemu dostarcza technologię, dzięki której Sprzedawca oferuje Klientom różne formy płatności za złożone Zamówienia.
2. Dostępne formy płatności obsługiwane offline: gotówka, karta podczas dostawy, online: karta online, przelewy Tpay, BLIK.
3. Płatność online uznaje się za dokonaną po tym, gdy operator systemu płatności w przedostatnim kroku składania zamówienia przekaże do Operatora systemu stosowną informację, co wiąże się z jednoczesnym poinformowaniem Klienta.
4. W przypadku zakończenia płatności niepowodzeniem, Zamówienie nie zostanie przekazane do Sprzedawcy, a klient będzie miał możliwość ponowienia Zamówienia. W sytuacji, gdy Sprzedawca odrzuci Zamówienie opłacone online, Operator systemu na żądanie Sprzedawcy, dokona zwrotu zapłaconych środków na konto Klienta. Zwrot na konto Klienta nastąpi w przeciągu 72h od momentu wystąpienia żądania zwrotu, co w przypadku odrzucenia Zamówienia przez Sprzedawcę odbywa się automatycznie.
6. Sprzedawca wystawi Klientowi stosowny dokument (paragon/faktura) za dokonane Zamówienie.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Sprzedawca nie rozpoczął realizacji Zamówienia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy poprzez kontakt telefoniczny, przedstawiając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy.
3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, a Klientowi przysługuje zwrot środków, do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, czas ten uważa się za maksymalnie 5 minut od momentu skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta.
4. Poinformowanie Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
5. Jeśli Zamówienie zostało opłacone przez Klienta kanałem online, środki zostaną zwrócone Klientowi maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych, tym samym kanałem, z którego została dokonana pierwotna płatność.

§ 7 Reklamacje
1. W sytuacji stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Klient poinformuje Sprzedawcę o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu jej wpłynięcia do Sprzedawcy, a odpowiedź zostanie dostarczona Klientowi drogą elektroniczną.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, Sprzedawca może wystąpić o uzupełnienie informacji, a czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
5. Reklamacje drogą elektroniczną należy przesyłać na adres: wroclaw@pierogarnie.com
6. W przypadku szkody poniesionej przez Klienta z winy funkcjonowania Serwisu, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji do Operatora systemu. Reklamacje należy przesłać na adres: biuro@syrenacommunications.com lub wysyłane pocztą na adres Operatora systemu, a zgłoszenie powinno zawierać te same informacje jak w pkt. 3 tego akapitu.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Operator systemu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
4. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić z ważnych przyczyn, narzuconych głównie przez względy techniczne, prawne oraz zmiany w zasadach świadczenia Usług.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2020.03.30

Zamówienia przyjmujemy w godzinach 11:56 - 18:56.
0